หมากล้อมกับชีวิต : หมากล้อม... เครื่องมือฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์
  
  
ColumDetail
06
หมากล้อมกับชีวิต :  หมากล้อม... เครื่องมือฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์
 

HUG Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 11
หมากล้อมกับชีวิต

 


 หมากล้อม... เครื่องมือฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์

 

 หมากล้อม... เครื่องมือฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์

   หมากล้อมเป็นหมากกระดานจีนโบราณ มีอายุเก่าแก่หลายพันปี เป็นหมากกระดานที่มีคุณค่าแฝงหลักปรัชญาแนวคิดไว้มากมาย ทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เล่นได้ เป็นอย่างดี เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันทุกระดับ ตั้งแต่ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กีฬาอาชีวะเกม ฯลฯ ส่วนการแข่งขันระดับนานาชาติ ก็มีมากมายตั้งแต่ กีฬา SEA Games, Asian Games และWorld Mind Sport Games ที่แข่งขันต่อเนื่องจากกีฬา Olympic
    หลักในการเล่นหมากล้อมหลายอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นอย่างดี การฝึกเล่นหมากล้อม จะเป็นการฝึกการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดิมๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆ กระดาน เท่ากับเป็นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดความคุ้นชิน ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัย - ทัศนคติในการคิด การกระทำได้ หลายท่านถึงกับขนานนามเกมหมากล้อมว่าเป็น ‘ห้องแล็ปมนุษย์’ เลยทีเดียว
    ที่สำคัญ แนวทางของเกมหมากล้อมเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันกับแนวทางธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสันโดษ  - พอเพียง การแบ่งสรรปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล ไม่โลภมาก ไม่คิดเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ความมีเมตตา ไม่คิดฆ่า - คิดทำลาย การเล่นหมากล้อมเป็นประจำ ทำให้เราได้เจริญภาวนาในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ จนเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาในกมลสันดาน เป็นการยกระดับภูมิธรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรมให้เจริญขึ้นในจิตใจ

    ในการเล่นหมากล้อม ผู้เล่นจะต้องกำหนดทิศทางในการเดินว่าจะเอาพื้นที่ส่วนไหนของกระดาน บริเวณมุม ด้านข้าง หรือตรงกลางกระดาน โดยจะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกลุ่มหมากของตนเทียบกับความแข็งแรงของกลุ่ม หมากของคู่ต่อสู้ จุดอ่อนในแนวหมากของตนและของคู่ต่อสู้ จากนั้นจึงมากำหนดแนวทางหรือแผนการเดินเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งใจไว้แต่แรก
    เมื่อลงมือวางหมากตามแผน คู่ต่อสู้ก็จะตอบโต้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความแข็งแรงของกลุ่มหมาก จากเดิมที่มีความแข็งแรงอาจอ่อนแอลง จากเดิมที่ไม่มีจุดอ่อน อาจเกิดช่องว่างรอยโหว่เนื่องจากหมากของคู่ต่อสู้ที่วางประชิดเข้ามา ทำให้เราต้องคอยตรวจสอบและปรับเปลี่ยนทิศทาง - แผนการเดินตลอดเวลาทุกเม็ด ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับลำดับขั้นตอนมาตรฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีขั้นตอนคือ
    1. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal)
    2. การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weakness - W)
  โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat  - T) หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis
    3. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กร
    4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
    5. การควบคุม และการประเมินผล (Control and Evaluation)
    ในการเล่นหมากล้อม 1 กระดานจะต้องเดินหมากประมาณ 100 กว่าเม็ด ผู้เล่นหมากล้อมเป็นประจำจะได้ฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นพันๆ ครั้ง ทำให้เกิดความคุ้นชินจนเกิดเป็นนิสัย จะทำอะไรจะต้องทำอย่างมีกลยุทธ์เสมอ ยิ่งกว่านั้น การฝึกการจัดการเชิงกลยุทธ์ผ่านเกมหมากล้อม เป็นการฝึกกลยุทธ์บริสุทธิ์ ไม่เหมือนการเรียน MBA ที่จะต้องฝึกกลยุทธ์ผ่านกรณีศึกษา (case study) ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงของบริษัทนั้นๆ และอาจไม่มีโอกาสเกิดซ้ำอีกเลยเนื่องจากความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี อีกทั้งระยะเวลาในการเรียน MBA เต็มที่ก็ไม่เกิน 2 ปี จะทำการศึกษาได้สักกี่กรณี? แต่ทุกๆ กระดานของเกมหมากล้อม ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ดังต่อไปนี้เสมอ
    เราจะใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้อย่างไร
    เราจะสามารถบรรลุทั้งความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายไปพร้อมๆ กันได้อย่างไร
    เราจะประเมินแยกแยะผลได้ ผลเสียของแนวทางต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ได้อย่างไร
    โครงการไหนที่ควรสานต่อ โครงการไหนที่ควรยุติ
    เมื่อไหร่ควรบุกลุยไปข้างหน้า เมื่อไหร่ควรอดกลั้นรอคอยจังหวะโจมตี
    เมื่อไหร่ควรเป็นฝ่ายนำเกมและเมื่อไรควรแค่เกาะตามสถานการณ์ไปก่อน
    เราจะรุกเข้าไปอย่างไร ในสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามมีอิทธิพลเข้มแข็ง
    ถ้าคู่แข่งบุกรุกเข้ามาในเขตอิทธิพลของเรา เราควรรับมืออย่างไร
    ถ้าเรามีจุดแข็งในหมากบางกลุ่ม และก็มีจุดอ่อนในหมากอีกกลุ่ม เราจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในภาพรวม
    เมื่อไหร่ควรสละหมากเพื่อรักษาส่วนรวม และเมื่อไหร่ควรลงทุนเพื่ออนาคต
    เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เราควรปรับแผนกลยุทธ์อย่างไร
   
    จะเห็นได้ว่าคำถามหลายคำถามข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารทั้งหลายในวงการต่างๆ  ล้วนแล้วแต่เคยเผชิญ กำลังเผชิญ และจะต้องเผชิญต่อไปทั้งสิ้น การฝึกเล่นหมากล้อมสามารถให้แนวคิดและคำตอบ ในเชิงฐานคิดแบบกลยุทธ์แก่ผู้นั้นได้ อย่างน้อยก็ในเชิงอุปมาอุปมัย ก่อนที่จะต้องตัดสินใจจริงๆ
    เพราะการฝึกฝนด้านกลยุทธ์จากการเข้าไปทำสงครามจริงๆ หรือเข้าไปลุยในโครงการธุรกิจจริงๆ เลยนั้น มันมี ‘ต้นทุน’ ที่สูงมาก เพื่อที่จะได้เรียนรู้‘บทเรียนทางกลยุทธ์’บางอย่าง แต่การฝึกฝนกลยุทธ์จากเกมหมากล้อมนั้น ใช้ต้นทุนที่ต่ำมากและมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก ก่อนที่จะเข้าสู่สนามรบจริงๆ ซึ่งผู้นั้นจะไม่มีโอกาส ‘แก้มือ’ เท่าไหร่นัก หากล้มเหลวหรือพ่ายแพ้

    ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมหมากล้อม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย www.thaigo.org และ www.thaigogenius.com

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);